Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Zuidenwind coaching & training 2017

gevestigd en kantoorhoudende te 6285 AL te Epen,
Pastoor Oberieweg 20, hierna te noemen: Zuidenwind

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan
onder: opdrachtgever: de wederpartij van Zuidenwind.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en
  iedere overeenkomst tussen Zuidenwind en een
  opdrachtgever waarop Zuidenwind deze voorwaarden
  van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
  voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
  schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van
  toepassing op alle overeenkomsten met Zuidenwind,
  voor de uitvoering waarvan derden dienen te
  worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. De door Zuidenwind gemaakte offertes zijn vrijblijvend.
  Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
  Zuidenwind is slechts gebonden aan de offertes indien
  de aanvaarding door de wederpartij binnen 30 dagen
  wordt bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij
  anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering

 1. Zuidenwind zal zich naar beste kunnen inspannen
  de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend
  geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk
  vastgestelde afspraken.
 2. Met Zuidenwind gesloten overeenkomsten leiden
  voor Zuidenwind tot een inspanningsverplichting,
  niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Zuidenwind
  gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen,
  als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap en
  naar de maatstaven van het moment van nakomen
  van Zuidenwind verlangd kan worden.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de
  overeenkomst dit vereist, heeft Zuidenwind het recht
  bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens,
  waarvan Zuidenwind aangeeft dat deze noodzakelijk
  zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort
  te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
  van de overeenkomst, tijdig aan Zuidenwind worden
  verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
  overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
  Zuidenwind zijn verstrekt, heeft Zuidenwind het recht
  de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of
  de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
  de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Zuidenwind kan niet aansprakelijk worden gesteld
  voor geleden schade door de opdrachtgever, ongeacht
  waarop een dergelijke schadevordering wordt gebaseerd.
 2. Zuidenwind is in geen geval gehouden tot vergoeding van
  schade wegens uitvoering van de dienstverlening.
  Zuidenwind is niet aansprakelijk voor de juistheid of
  volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden
  verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt.
 3. Zuidenwind is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet
  of indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie
  of materialen verstrekt.
 4. Elke aansprakelijkheid van Zuidenwind voor bedrijfsschade
  of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade
  wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies
  van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.
 5. Zuidenwind is niet verantwoordelijk voor verlies,
  schade en/of diefstal van eigendommen van de
  opdrachtgever en/of lichamelijk letsel in en om de
  (trainings)locatie. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk
  worden gesteld.
 6. Indien volledig uitsluitsel van aansprakelijkheid door
  rechterlijk besluit als te ruim wordt gezien zal de totale
  aansprakelijkheid van Zuidenwind in geen geval hoger zijn
  dan het bedrag gelijk aan het totale factuurbedrag
  (exclusief BTW) zoals overeengekomen voor
  de werkzaamheden.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Zuidenwind en de opdrachtgever erkennen dat de in
  het kader van een overeenkomst over en weer
  verstrekte informatie vertrouwelijk is en verklaren
  over en weer dat zij de vertrouwelijke informatie
  die door de andere partij is verstrekt uitsluitend
  conform het in de overeenkomst bepaalde zullen
  gebruiken en dat zij zonder voorafgaande schriftelijke
  toestemming van de andere partij deze informatie
  niet aan derden ter beschikking zullen stellen.
 2. Het is partijen verboden, op enigerlei wijze aan derden,
  in welke vorm ook, direct of indirect, mededeling te doen
  van of aangaande enige bijzonderheid die een partij in
  verband met deze overeenkomst ter kennis is gekomen
  ongeacht of dergelijke informatie is voorzien van een
  aanduiding waaruit de vertrouwelijke aard of de eigendom
  van die informatie blijkt, en ongeacht de wijze waarop
  die bijzonderheid de partij ter kennis is gekomen.
 3. De verplichting, zoals vermeld in dit artikel, blijft ook na
  het einde van deze overeenkomst in stand.

Artikel 7. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene leverings-
  voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de
  wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten
  komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
  Zuidenwind geen invloed kan uitoefenen, doch
  waardoor Zuidenwind niet in staat is haar verplichtingen
  na te komen. Zuidenwind heeft ook het recht zich op
  overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
  (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Zuidenwind
  haar verbintenis had moeten nakomen.
 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van
  Zuidenwind opgeschort. Indien de periode waarin door
  overmacht nakoming van de verplichtingen door Zuidenwind
  niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide
  partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder
  dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
  bestaat.
 2. Indien Zuidenwind bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
  of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
  voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q.
  uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de
  opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen
  als betrof het een het een afzonderlijk contract.
  Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q.
  uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Annulering

 1. Nadat de overeenkomst door beide partijen is
  ondertekend is eenzijdige annulering niet meer mogelijk.
  Bij verhindering door trainers van Zuidenwind zal deze
  een andere gelijkwaardige adviseur/trainer voordragen
  of indien dit niet mogelijk of gewenst is, de training
  (in overleg) verplaatsen naar een andere datum. In dit geval kunnen geen wederzijdse claims worden geaccepteerd en
  blijven de overgekomen bedragen gehandhaafd.
 2. Niet-deelnemen aan een ingeplande activiteit op de
  gereserveerde datum wordt aangemerkt als annulering.
 3. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50%
  van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken
  voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.
  Een geplaatste deelnemer mag zich laten vervangen.

Artikel 9. Betaling

 1. Een factuur voor het overeengekomen totaal bedrag
  wordt u voorafgaand aan de dienstverlening toegestuurd,
  tenzij anders overeengekomen met de individuele cliënt
  of opdrachtgever. Het vermelde factuurbedrag dient
  binnen de vermelde betalingstermijn na factuurdatum
  te zijn overgemaakt op het gespecificeerde bankrekening-
  nummer, onder vermelding van het factuurnummer.
 2. Alle door Zuidenwind opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen dienen binnen veertien dagen, tenzij anders overeengekomen, na factuurdatum verricht te zijn.
  Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd,
  gelijk aan de wettelijke handelsrente.

Artikel 10. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk
op www.zuidenwind.eu, de website van Zuidenwind en
worden als bijlage bij iedere offerte gevoegd. Op verzoek
van de opdrachtgever wordt door Zuidenwind een exemplaar
per post of per e-mail verstuurd.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering
daarvan met Zuidenwind is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.